Doprava

ve Žďáře nad Sázavou

Městský okruh

O městském okruhu

Vedle obchvatu města je plánována i výstavba nové městské komunikace, tzv. městského okruhu. Městský okruh bude v podstatě polookruhem, neboť druhou polovinu jeho trasy tvoří část obchvatu města (viz územní plán). Jeho účelem je (na rozdíl od obchvatu, určeného pro tranzitní dopravu) pojmout místní dopravu ve městě. Jeho trasa je určena územním plánem. Celková délka okruhu, projektovaného jako místní sběrná komunikace, dosáhne cca 3,4 km.

Městský okruh začíná na budoucí mimoúrovňové křižovatce s obchvatem města (přibližně v prostoru dnešní křižovatky Jihlavské a Chelčického ulice). Ve stopě Jihlavské ulice pokračuje k okružní křižovatce „U Enpeky“. Přes bývalý areál Jednoty směřuje do prostoru průmyslové zóny, kde vzniknou dvě úrovňové křižovatky.

Z grafické části územního plánu vyplývá, že současná Jamská ulice bude v prostoru před hasičskou stanicí zaslepena a do městského okruhu zaústěna nebude. Bude tak sloužit pouze pro obsluhu přilehlých rodinných domů. Pro cestu do průmyslové zóny či obce Jámy tak bude nutné použít Novoměstské ulice a městského okruhu, neboť právě na ten se bude zbývající část Jamské ulice u hasičské stanice napojovat.

Přes zahrádkářskou kolonii se městský okruh dostává na okružní křižovatku s Novoměstskou ulicí a pokračuje přes areál řadových garáží (určený k asanaci) do prostoru rybníčků mezi sídlišti U Průmyslové školy a Pod Vodojemem. Zde existuje několik variant umístění komunikace z důvodu ochrany obyvatel před hlukem. Na trasu okruhu je úrovňovou křižovatkou napojena plánovaná komunikace vedoucí po hrázi Göttlerova rybníka.

Přes komplex řadových garáží trasa sestupuje k potoku Staviště, se kterým vede v souběhu přes část areálů Českého svazu chovatelů a teplárny. Potok překračuje mostem těsně před křižovatkou s ulicemi Vysocká, Studentská a Wonkova. Ve stopě posledně jmenované ulice míří městský okruh ke křižovatce s ulicemi Dolní, Jungmannova a Libušínská. Přes parkoviště se trasa dostává do areálu dopravního hřiště, taktéž určeného k asanaci.

Řeku Sázavu přechází trasa mostním objektem přibližně v místech dnešního jezu. Za mostem se trasa odklání mírným obloukem vlevo a vstupuje do prostoru připravovaného sídliště Klafar, přes které vede v mírném pravotočivém oblouku. Trasa městského okruhu končí na úrovňové křižovatce s obchvatem města.

Zprovozněné úseky

 • Chelčického – Brněnská (cca 450 m)
 • část úseku Brněnská – Novoměstská (komunikace podél obchodní zóny v Brněnské ulici, cca 220 m)
 • ul. Wonkova, část ulice Libušínská, ulice Sázavská (cca 1100 m)

Klafar – ul. Dolní

Aktuální stav přípravy:

 • proces EIA: dne 29. 6. 2009 vydáno souhlasné stanovisko, viz stránka záměru v informačním systému EIA
 • územní rozhodnutí: dne 19. 7. 2010 vydáno územní rozhodnutí č. j. SÚ/751/10/Ka-5-Rozh
 • stavební povolení: –

Jedná se o cca 641 m dlouhé propojení obytného souboru Klafar a ulice Dolní. Stavba obsahuje dle územního rozhodnutí tyto stavební objekty (SO):

 • SO 101 Místní komunikace Klafar – ul. Dolní – 640,655 m dlouhá místní komunikace ul. Dolní – Klafar v kategorii MS 9/50, tedy směrově nedělená místní sběrná komunikace o volné šířce 9 m a návrhové rychlosti 50 km/h
 • SO 102 Úprava Wonkovy ulice – např. výměna obrusné vrstvy vozovky, doplnění levého odbočovacího pruhu (směr do centra) a úprava podélného stání
 • SO 103 Úprava silnice I/37 – zejména výměna obrusné vrstvy vozovky v délce 110 m, doplnění levých odbočovacích pruhů na novou místní komunikaci, resp. do Wonkovy ulice
 • SO 104 Úprava cyklistické stezky – z důvodu zachování podjezdné výšky 3 m pod mostem přes Sázavu bude cyklistická stezka v délce 121,58 m od mostu přes potok Staviště zahloubena až o 1,4 m pod stávající průběh
 • SO 105 Parkoviště – obsahuje výstavbu dvou parkovišť; jednoho na místě stávajícího parkoviště, druhého na místě demolované budovy dopravního hřiště
 • SO 121 Dopravní značení dočasné
 • SO 122 Dopravní značení trvalé
 • SO 201 Most přes Sázavu – nový trojpolový most přes Sázavu v km 0,420 nové komunikace, délka přemostění 77,61 m, délka mostu 92,96 m, délka nosné konstrukce 80,21 m, rozpětí polí 23,30 + 32,20 + 23,30 m, šířka mostu 11,55 m
 • SO 202 Opěrná zeď v km 0,263 – 0,333
 • SO 301 Dešťová kanalizace
 • SO 302 Jednotná kanalizace na ul. Jungmannova
 • SO 351 Přeložka vodovodu DN150 a přípojky
 • SO 401 Veřejné osvětlení
 • SO 410 Přeložky a ochrana vedení E.ON
 • SO 420 Přeložka a ochrana vedení Telefónica O2 CR, a.s.
 • SO 430 Přeložka a ochrana vedení SATT a.s.
 • SO 440 SSZ Jungmannova–Dolní–Wonkova – vybudování nového světelného signalizačního zařízení (semafory)
 • SO 501 Přeložka STL plynovodu
 • SO 510 Přeložka horkovodu
 • SO 801 Vegetační úpravy

Připravované úseky

 • dokončení úseku Brněnská – Novoměstská
 • Novoměstská – Wonkova
 • prodloužení Sázavské ulice

Historie

2010

Dne 19. 7. 2010 bylo na webu MěÚ Žďár nad Sázavou zveřejněno územní rozhodnutí č. j. SÚ/751/10/Ka-5-Rozh o umístění stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ulici Dolní, Žďár nad Sázavou“.


Poslední úprava

2015-04-13Copyright © 2007–2020 Stanislav Hudec