Doprava

ve Žďáře nad Sázavou

Obchvat města

Aktuálně

Stavba "Silnice I/19 Žďár nad Sázavou, Mělkovice – přeložka" byla slavnostně zprovozněna 23. 11. 2015.[1]

Informace o přípravě obchvatu na oficiálních stránkách Města Žďár nad Sázavou.

Trasa obchvatu

Trasa obchvatu města Žďáru nad Sázavou je vymezena jeho územním plánem.

Obchvatová komunikace je součástí silnic I/19 (Pohled – Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Sebranice) a I/37 (Trutnov – Jaroměř – Hradec Králové – Ohrazenice – Pardubice – Chrudim – Ždírec nad Doubravou – Žďár nad Sázavou – Velká Bíteš). Celková délka obchvatu, projektovaného v kategorii S 9,5, dosáhne 7,6 km.

Santiniho (I/37) – Brodská (I/19): 2,390 km

Obchvat města začíná ve směru od Stržanova před čerpací stanicí pohonných hmot. Kvůli nedostatku místa bude současná křižovatka se silnicí do Polničky zrušena. Nová křižovatka vznikne blíže k čerpací stanici a bude do ní zaústěna jak Santiniho ulice (podél Zámku), tak jeden z výjezdů nové okružní křižovatky na silnici do Polničky, která vznikne při hranici pozemku společnosti Tokoz. Tato okružní křižovatka spojí jak silnici do Polničky s trasou silnice I/37 a obchvatem města, tak čerpací stanici a parkoviště před Tokozem.

Trasa obchvatu se odklání do jihovýchodního cípu parkoviště před Tokozem a ve vzdálenosti cca 20 m prochází kolem Dolního hřbitova. Silnice poté vede na náspu mezi ulicí Dvorskou a rybářstvím, za posledními domy na Dvorské ulici se stáčí k jihu, vstupuje do zářezu a podchází Dvorskou ulici, přeloženou na nadjezd. Dále směřuje v zářezech rozdílných hloubek po polích pod Starým Dvorem a podél budoucího okraje sídliště Klafar k mostu přes železniční trať na silnici ve směru na Hamry nad Sázavou.

U mostu přes železniční trať vznikne mimoúrovňová křižovatka, umožňující napojení Brodské ulice, silnice I/19 a sídliště Klafar na trasu obchvatu. Pro napojení všech těchto směrů vzniknou dvě okružní křižovatky – jedna mezi budoucím mostem přes trasu obchvatu a současným mostem přes železniční trať, druhá pak přibližně v prostoru zahrádkářské kolonie.

Součástí 1. úseku je tedy kromě hlavní trasy v délce 2,390 km zejména nové řešení křižovatky I/37–Santiniho a přeložka Dvorské ulice s nadjezdem.

Brodská (I/19) – Jihlavská (II/353): 2,851 km

Od křižovatky se silnicí I/19 směřuje trasa v zářezu přes areál Zahrada Vysočina, překonává mostem o osmi polích a délce přemostění 301,8 m vedle železničního viaduktu údolí řeky Sázavy a pokračuje v zářezu v souběhu s železniční tratí. Dále vede přes areál společnosti Colas, určený k asanaci, podchází silnici a lávku vedoucí ke ŽĎASu a směřuje v zářezu do prostoru mezi areály společností Kaufland a Auto…, kde povede podél spojovací komunikace Dvořákova – Nádražní.

Další řešení v přednádražním prostoru se odvíjí od vybrané varianty. Ve variantách č. 1 a 2 vede obchvat města v zářezu hloubky 0,4 – 7,0 m, trasa obchvatu je částečně překryta 70 m širokým nadjezdem, na kterém bude umístěna okružní křižovatka ve stávající poloze. Přes trasu obchvatu dále vede lávka pro pěší. Ve variantě 1 není obchvat na silnici II/353 (ulici Jihlavskou) napojen, varianta 2 obsahuje mimoúrovňovou křižovatku obchvatu se silnicí II/353. Varianta č. 3 obsahuje most o devíti polích a délce přemostění 321,3 m a mimoúrovňovou křižovatku obchvatu se silnicí II/353. Varianta č. 4 obsahuje most o pěti polích a délce přemostění 154,3 m a podchod pro pěší, obchvat není v této variantě napojen na silnici II/353.

Varianta č. 1 je zaměřena na snížení nákladů. Varianta č. 2 zohledňuje platný územní plán města, je však nákladnější o stavbu mimoúrovňové křižovatky, jejíž vybudování ovšem přinese nižší dopravní zatížení ulic Jihlavská a Brněnská. Dlouhý mostní objekt ve variantě č. 3 by si vyžádal zvýšené stavební a provozní náklady, jež se snaží odstranit pomocí kratšího mostu varianta č. 4. Obě varianty však dle hlukové studie působí nepříznivě vlivem přírůstku hluku z nové silnice. Vedení nivelety nad úrovní terénu ve variantách č. 3 a 4 navíc představuje značné hmotnostní zatížení celého prostoru.

Zpracovatel technické studie přednádražního prostoru na základě zpracovaných variant doporučuje dále sledovat technické řešení varianty č. 1. Použití varianty 2 pro další projekční přípravu je podmíněno souhlasem s odchylným řešením od ČSN 73 6101 (menší než nejmenší povolená vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy) a případnou dohodou mezi investorem a městem Žďár nad Sázavou o spolupodílnictví na zvýšených nákladech z důvodů vybudování mimoúrovňové křižovatky silnic I/37 a II/353.

Součástí 2. úseku je v doporučených variantách č. 1 a 2 kromě hlavní trasy v délce 3,582 km zejména most přes řeku Sázavu, dvě okružní křižovatky, pět nadjezdů, dvě lávky pro pěší nad silnicí I/37 a velké množství přeložek inženýrských sítí. Varianta č. 2 navíc zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku se silnicí II/353 (ulicí Jihlavskou) a související objekty.

Jihlavská (II/353) – Brněnská (I/37): 0,731 km

Trasa obchvatu pokračuje od křižovatky s Jihlavskou ulicí nejdříve v přímé a poté levostranným obloukem dále na východ k již vybudované okružní křižovatce s ulicí Brněnskou (silnicí I/37).

Délka stavby v kategorii S 9,5/70 je 779 m. V říjnu 2020 předpokládalo ŘSD ČR zahájení výstavby v roce 2024 a její zprovoznění v roce 2026.[2]

Brněnská (I/37) – Jamská (III/35421): 0,793 km

V prostoru okružní křižovatky s Brněnskou ulicí (silnicí I/37) se trasa obchvatu dostává do souběhu s železniční tratí a v trase již zprovozněné spojky Brněnská – Jamská obchází průmyslovou zónu, na kterou je napojena dvěma úrovňovými křižovatkami. V budoucnu se, v souvislosti s další výstavbou obchvatu, počítá s druhou etapou výstavby spojky Brněnská – Jamská, kdy budou doplněny chodníky a veřejné osvětlení.

Jamská – Novoměstská (I/19): 0,882 km

Obchvat pokračuje dále přes cíp lesa u železničního přejezdu u Grejd a v mírném oblouku míří k Mělkovicím, kde se nedaleko železničního přejezdu napojuje na silnici I/19, do které bude úrovňovou křižovatkou zaústěna Novoměstská ulice.

Obchvat Hamrů nad Sázavou

V platném územním plánu města Žďár nad Sázavou je zakreslena i výhledová poloha silnice I/19 v obchvatu Hamrů nad Sázavou. Tento začíná mimoúrovňovým napojením na trasu obchvatu města Žďáru nad Sázavou v prostoru mezi železniční tratí a ulicí U Malého lesa, kdy nadjezdem překračuje trasu obchvatu města a železniční trať.

V platném územním plánu obce Hamry nad Sázavou je jako koridor územní rezervy navržena trasa přeložky silnice I/19. Navazuje na trasu, vymezenou územním plánem města Žďár nad Sázavou, probíhá jižně od zástavby a končí v křižovatce silnic I/19 a III/01842 (silnice ve směru na Českou Mez).

Koridor pro přeložku silnice I/19 v obchvatu obce Hamry nad Sázavou není obsažen v platné Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, stejně jako v návrhu územního plánu města Žďár nad Sázavou.

Zprovozněné úseky

  • Brněnská (I/37) – Jamská (III/35421): 0,793 km, zprovoznění 9. 7. 2007
  • Jamská (III/35421) – Novoměstská (I/19): 0,882 km, výstavba zahájena 2. 4. 2015, zprovoznění 23. 11. 2015

Jamská (III/35421) – Novoměstská (I/19)

Ke stavbě vydalo Ředitelství silnic a dálnic ČR informační leták Silnice I/19 Žďár nad Sázavou, Mělkovice – přeložka.

Na webových stránkách Městského úřadu je ke stavbě dispozici Průvodní zpráva a také Koordinační situace stavby, ze které je mimo jiné patrné nové uspořádání křižovatek.

Předmětem stavby je vybudování 882 m dlouhé silnice v kategorii S 9,5/60 v trase obchvatu města, propojující ulici Jamskou (silnici III/35421) a ulici Novoměstskou (silnici I/19). Součástí stavby je také 195,4 m dlouhá přeložka silnice I/19 v kategorii S 7,5/50.

V lednu 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí.[1] Dne 15. 2. 2008 bylo ukončeno řízení o posuzování vlivů na životní prostředí se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování.[3] V prosinci 2009 pak bylo vydáno stavební povolení.[1] Staveniště bylo předáno 26. 2. 2015.[4] Slavnostní zahájení stavby se konalo 2. 4. 2015.[1] Zhotovitelem se stala Skanska, a.s., s vysoutěženou cenou 49 189 605,23 Kč bez DPH.[5] Schválený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 a střednědobý výhled na roky 2016 a 2017 vyčleňuje na tuto stavbu 77 922 000 Kč, z toho 23 532 000 Kč na rok 2015 a 54 390 000 Kč na rok 2016.[6] Stavba byla slavnostně zprovozněna 23. 11. 2015.[1]

Aktuální fotografie z výstavby ve fotogalerii

Fotografie z výstavby na webu ceskedalnice.cz

Připravované úseky

  • Santiniho (I/37) – Brodská (I/19): 2,390 km, 2. etapa, výstavba pravděpodobně po roce 2030
  • Brodská (I/19) – Jihlavská (II/353): 2,851 km, 3. etapa, výstavba pravděpodobně po roce 2030
  • Jihlavská (II/353) – Brněnská (I/37): 0,731 km, 1. etapa, výstavba pravděpodobně po roce 2020

Historie

2007

V prosinci 2007 se v tisku objevily úvahy o přesunutí trasy obchvatu v úseku Brodská – Jihlavská – Brněnská ze současné polohy před vlakovým nádražím až za areál ŽĎASu, čímž by sice odpadla nutnost jistě nákladné realizace tunelu u nádraží, ovšem trasa obchvatu by se prodloužila o nezanedbatelné dva kilometry a přibyla by nutnost vybudovat křížení nejen s řekou Sázavou (které je nutné i v původní variantě), ale i s železničními tratěmi Havlíčkův Brod – Brno (dokonce dvakrát!) a Žďár nad Sázavou – Tišnov a v neposlední řadě s potokem Šabravou. Navíc by jistě došlo k vykácení nezanedbatelně širokého pásu lesa za ŽĎASem, kudy budou vedeny i cyklostezky (což by znamenalo řešit další nutnost vykřížení obchvatu s těmito komunikacemi) a již v dnešní době jde o lokalitu hojně využívanou k rekreaci. Je třeba připomenout také skutečnost, že takováto trasa obchvatu není stanovena v žádném závazném dokumentu, především pak v územním plánu města.

2010

Byla dokončena technická studie obchvatu města a předána Ředitelství silnic a dálnic, závodu Brno. Přednáška o této studii se uskutečnila v pondělí 8. 2. 2010 ve 13 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu. Přehledná situace (PDF, 25 MB) technické studie je k dispozici ke stažení.Copyright © 2007–2020 Stanislav Hudec